Οδηγός Συμμόρφωσης

Με γνώμονα τις υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2009 και τον Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, εκπονήθηκε από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ το έντυπο «Οδηγός στην ΙΔΕΑ του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».
Ο ανωτέρω Οδηγός απευθύνεται στα όργανα Διοίκησης και σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Είναι σημαντικό για τους εμπλεκόμενους με καθήκοντα βάσει του ανωτέρου πλαισίου για τη λειτουργία αγορών φυσικού αερίου να αντιληφθούν πώς και γιατί επιλέγουν να δράσουν σε θέματα μη συμμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιγράφει πως είναι απαραίτητο να δράσει ο κάθε εμπλεκόμενος για την επίτευξη της συμμόρφωσης.
Οδηγός Συμμόρφωσης