Μέτοχοι

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη μετοχική σύνθεση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αλλά και της μητρικής εταιρείας του.