Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2017 έως 31/12/2017
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χρήση 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2016 έως 31/12/2016
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χρήση 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2015 έως 31/12/2015
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2014 έως 31/12/2014
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014