Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Ο τομέας του φυσικού αερίου έχει αυξημένη διεθνή γεωπολιτική σημασία. Τα κοιτάσματά του βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις αγορές κατανάλωσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σημαντικές θεσμικές αλλαγές και ανακατατάξεις τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Επίσης, η τεχνολογία στον τομέα αυτόν εξελίσσεται διαρκώς.
Ο ΔΕΣΦΑ παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από την παρουσία του στους φορείς διαμόρφωσης της ενεργειακής πολιτικής, αλλά και μέσα από τη δημιουργία δεσμών με αντίστοιχες εταιρείες άλλων χωρών. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι τόσο η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όσο και η ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα των υποδομών, σύμφωνα με την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας.
Ο ΔΕΣΦΑ είναι ενεργό μέλος των παρακάτω διεθνών οργανισμών:

GIE (Gas Infrastructure Europe)
www.gie.eu
Ένωση που εκπροσωπεί τις εταιρείες που διαχειρίζονται συστήματα μεταφοράς αερίου, συστήματα αποθήκευσης αερίου και τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas)
www.entsog.eu
Ένωση των εταιρειών μεταφοράς φυσικού αερίου των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σαν στόχο την προώθηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και του διασυνοριακού εμπορίου φυσικού αερίου, καθώς και την εξασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης, της συντονισμένης λειτουργίας και της τεχνικά ορθής εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο ENTSOG ιδρύθηκε με βάση την Κοινοτική νομοθεσία (3ο ενεργειακό πακέτο) και έχει συγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρόλο στην ανάπτυξη των νέων Κανονισμών που θα ρυθμίζουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου.
Στέλεχος του ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENTSOG.

SIGTTO (Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd)
www.sigtto.org
Μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει στόχο την προώθηση υψηλών προδιαγραφών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και τους τερματικούς σταθμούς ανά τον κόσμο.

MARCOGAZ (Technical Association of the European Natural Gas Industry)
www.marcogaz.org
Τεχνική ένωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αερίου που υποστηρίζει τα μέλη της σε θέματα τεχνικής νομοθεσίας και προτυποποίησης και προωθεί τη δημιουργία των τεχνικών συνθηκών που βοηθούν την εμπορική επιτυχία του φυσικού αερίου στη αγορά ενέργειας