Νέες Συνδέσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 95Β του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ με το παρόν δημοσιεύουμε περίληψη της ανωτέρω Αίτησης και καλούμε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, ήτοι ως τις 27 Δεκεμβρίου 2017, κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας σχετική με την υπό αξιολόγηση Αίτηση.

Ηλεκτρονική δ/νση για την υποβολή αίτησης ή και απόψεων: v.gouriotou@desfa.eu, κα. Βιβή Γουργιώτη

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΕΣΦΑ) ΚΑΙ Ο ΙΤΑΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (SNAM RETE GAS) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΕΕΖ) ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, ο ΔΕΣΦΑ και η Snam Rete Gas συνέταξαν την πρώτη κοινή τους έκθεση εκτίμησης ζήτησης (ΕΕΖ) Επαυξημένης δυναμικότητας μεταξύ των γειτνιαζόντων συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας και Ιταλίας.

Η κοινή έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την πρότυπη έκθεση του ENTSOG (Ευρωπαϊκό δίκτυο ευρωπαίων διαχειριστών φυσικού αερίου) και είναι διαθέσιμη εδώ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του ανωτέρω Κανονισμού κάθε μονό έτος, με έναρξη το έτος ισχύος του Κανονισμού, οι Διαχειριστές εκκινούν διαδικασία εκτίμησης ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια αρχίζοντας από την εκτίμηση ζήτησης και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση έργων εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς φέρει θετικό αποτέλεσμα. Η εκτίμηση ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα περιλαμβάνει δύο στάδια: οι Χρήστες δικτύου υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους (εντός 8 εβδομάδων) και οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συντάσσουν κοινή ΕΕΖ (επίσης εντός 8 εβδομάδων).

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΕΕΖ) ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, ο ΔΕΣΦΑ και η Bulgartransgaz συνέταξαν την πρώτη κοινή τους έκθεση εκτίμησης ζήτησης (ΕΕΖ) Επαυξημένης δυναμικότητας για το διασυνοριακό σημείο διασύνδεσης εισόδου-εξόδου των γειτνιαζόντων συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Η κοινή έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την πρότυπη έκθεση του ENTSOG (Ευρωπαϊκό δίκτυο ευρωπαίων διαχειριστών φυσικού αερίου) και είναι διαθέσιμη εδώ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του ανωτέρω Κανονισμού κάθε μονό έτος, με έναρξη το έτος ισχύος του Κανονισμού, οι Διαχειριστές εκκινούν διαδικασία εκτίμησης ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια αρχίζοντας από την εκτίμηση ζήτησης και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση έργων εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς φέρει θετικό αποτέλεσμα. Η εκτίμηση ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα περιλαμβάνει δύο στάδια: οι Χρήστες δικτύου υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους (εντός 8 εβδομάδων) και οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συντάσσουν κοινή ΕΕΖ (επίσης εντός 8 εβδομάδων).

Δημοσίευση Περίληψης Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας

Σε εφαρμογή της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του Άρθρου 95Β του Κώδικα δημοσιεύεται περίληψη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας που υπεβλήθη από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του (υπ’ όψη Ι. Φλωρεντίν Δ/ντη Νέων Έργων) και κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας σχετική με την ανωτέρω Αίτηση, εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών, ήτοι ως την 4η Απριλίου 2016.

 Σχέδιο της Πρότυπης Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας
Ο ΔΕΣΦΑ δημοσιεύει σχέδιο της Πρότυπης Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας το οποίο τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (άρθρο 95Δ παρ. 2 του  Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2α) του νόμου 4001/2011).
Η καταβολή, στον Διαχειριστή, του Τέλους Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, που προβλέπεται από τις παραγράφους 6 & 7 του άρθρου 95Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει, γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που ο Διαχειριστής θα υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους Χρήστες. Ως αιτιολογία κατάθεσης αναφέρεται: ΤΑΔΜ και η επωνυμία του αιτούντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην Αίτηση.