Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Δ3/Α/οικ.13761 σχετικά με τον Κανονισμό Πιστοποίησης Πλοίων «Τεχνική και Λειτουργική Συμβατότητα με το Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας»

Απόφαση Δ1/Γ/25457 (ΦΕΚ Β’ 2695/11.11.2011) σχετικά με την έγκριση Κανονισμών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

Απόφαση 7754/06.05.2010 για τον Κανονισμό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (6 Μαΐου 2010)

Σύντομη επεξήγηση για Τροποποίηση Υ.Α. 4955 (ΦΕΚ Β’ 747_31.05.10)

Τροποποίηση της απόφασης ΥΠΑΝ/4955/27.03.2006 περί ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. (31 Μαΐου 2010)

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 περί ορισμού τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ (20 Μαρτίου 2007)

Απόφαση 1588/24.01.2007 σχετικά με την έγκριση του καταλόγου των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313)

Απόφαση Δ1/1227 (ΦΕΚ Β’ 135/05.02.2007) σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας σύναψης, περιεχομένου και όρων των συμβάσεων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 περί ορισμού τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ (7 Δεκεμβρίου 2006)

Απόφαση 4955/2006 περί ορισμού τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ (27 Μαρτίου 2006)

Τελωνειακή διαδικασία για τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου