Αρμοδιότητες Υπευθύνου Συμμόρφωσης

Κύριες αρμοδιότητες του Υ.Σ. είναι οι εξής:

  • παρακολούθηση εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης,
  • εκπόνηση εκθέσεων προς τη ΡΑΕ και το Εποπτικό Συμβούλιο,
  • έκδοση συστάσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,
  • κοινοποίηση κάθε ουσιαστικής ρυθμιστικής παράβασης προς τη ΡΑΕ.