Κώδικας Δεοντολογίας

Στις 15.12.2017 το ΔΣ της Εταιρείας ενέκρινε την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Ο αναθεωρημένος Κώδικας αποτελεί ένα εγχειρίδιο, στο οποίο αναδεικνύονται οι ενιαίες αρχές και οι κανόνες που αφορούν στη δράση των εργαζομένων και περιγράφεται η δέσμευση της Εταιρείας να ασκεί τη δραστηριότητά της σύμφωνα με τις αξίες της, τον Εσωτερικό Κανονισμό και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εταιρικών πρακτικών, επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών που αφορά τόσο την συμπεριφορά του προσωπικού της Εταιρείας στις προς τα έσω σχέσεις (ενδοεταιρικά), όσο και στις προς τα έξω σχέσεις της Εταιρείας κατά τις πάσης φύσεως επαφές ή/και συναλλαγές και παράλληλα δεσμεύει και τους εξωτερικούς συνεργάτες και αναδόχους συμβάσεων της Εταιρείας.»

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.