Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς, έχει καταρτίσει και εκτελεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, στο οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το εν λόγω Πρόγραμμα.
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης