Ετήσιες εκθέσεις Υπευθύνου Συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

Ετήσια Έκθεση Υπεύθυνου Συμμόρφωσης 2016-2017

Ετήσια Έκθεση Υπεύθυνου Συμμόρφωσης 2015-2016