Υποβολή Γνωστοποίησης

Σκοπός της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι να παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλονται με ασφάλεια, στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θέματα που συνδέονται με μη δεοντολογικές ή παράνομες δραστηριότητες (όπως π.χ. σύγκρουση συμφερόντων, διαρροή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, μη ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του Συστήματος, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας/Πρόγραμμα Συμμόρφωσης/Πολιτικές της εταιρίας), και να προστατεύεται η ανωνυμία του ατόμου που γνωστοποιεί τα ανωτέρω.

Δήλωση εμπιστευτικότητας & προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι της εταιρίας ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να γνωστοποιούν τυχόν παραβιάσεις σχετικές με τα προαναφερθέντα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχουν οι παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους. Όλες οι υποβολές γνωστοποίησης διαχειρίζονται εμπιστευτικά.

Επισημαίνεται δε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να  εμπεριέχουν στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή στοιχεία  που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Τρόποι υποβολής γνωστοποιήσεων με έναν από τους παρακάτω τρόπους: