Ασφάλεια

Με γνώμονα την διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της Επαγγελματικής Υ & Α για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου.

Ο ΔΕΣΦΑ δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους με σκοπό:

  1. Την ενσωμάτωση παραμέτρων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις καθημερινές του αποφάσεις,
  2. Την πρόληψη και αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
  3. Τη θέσπιση σκοπών και στόχων και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης της λειτουργίας του σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  4. Τη συμμόρφωση και όπου είναι δυνατό την υπερκάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας που αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
  5. Την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών, προμηθευτών και κατασκευαστών του σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  6. Την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό του και την διαρκή διαβούλευση με αυτό για θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.
  7. Τον συνεχή έλεγχο και βελτίωση της εφαρμογής του Συστήματος  Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στις μονάδες του και τη συνεχή βελτίωση των σχετικών επιδόσεων των εγκαταστάσεων.
  8. Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας με σκοπό την υιοθέτησή τους.

Η πολιτική της εταιρείας και οι δράσεις υλοποίησης της βασίζονται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν επίσης τις απαιτήσεις της οδηγίας Seveso II για την ανάπτυξη Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης όπου αυτή εφαρμόζεται και του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

Η Πολιτική για την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια είναι έγγραφη, παραμένει επίκαιρη και γνωστοποιημένη στους εργαζόμενους της και είναι διαθέσιμη σε τρίτους.

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή εκστρατεία με τη διοργάνωση ημερίδων  για το εργασιακό άγχος. Έχει υλοποιήσει ήδη τον Μάρτιο 2015 στις εγκαταστάσεις Ρεβυθούσας και τον Απρίλιο 2015 στις εγκαταστάσεις του Πατήματος Ελευσίνας.

https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress

Η εταιρεία έχει καθιερώσει πέραν της εισαγωγικής εκπαίδευσης, ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων. Η βασική θεματολογία είναι: Α΄ βοήθειες, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, Πυρασφάλεια & Πυρόσβεση, Ζώνες κατά ΑΤΕΧ. Η προαναφερθείσα θεματολογία εμπλουτίζεται με θέματα όπως βασικοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών, απενεργοποίηση, απομόνωση, επισήμανση, κλπ.

Η εκπαίδευση αφορά όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Στα έργα που πραγματοποιεί η εταιρεία από την φάση του σχεδιασμού έως και την παράδοση για χρήση, εφαρμόζονται διαδικασίες διασφάλισης της επαγγελματικής Υγείας και ασφάλειας και διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις. Στόχος είναι η πλήρης ικανοποίηση των υψηλών προδιαγραφών που έχει θέσει.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δράσεις ενημερώσεις του κοινού και των περιοίκων με έμφαση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης αναπτύσσει συνέργειες με Φορείς, Οργανισμούς και Ιδρύματα και είναι σε συνεχή επικοινωνία με αρμόδιες Αρχές.

“Από αυτή την τσουκνίδα, τον κίνδυνο,  

έχει ανθίσει αυτό το λουλούδι, η ασφάλεια”

William Shakespeare