Περιβάλλον

Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος 2017 (έτος χρήσης 2016)

Ο ΔΕΣΦΑ από την ίδρυσή του έχει δεσμευθεί να διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών του μεριμνώντας για την προστασία του Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφορίας και στην μέγιστη δυνατή διατήρηση του φυσικού πλούτου.

Στα πλαίσια αυτά συντάσσει από το 2012 σε ετήσια βάση Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτυπώνοντας τη δέσμευση της Διοίκησης, των εργαζομένων και όλης της εταιρείας σύμφωνα με τις προσταγές της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν. Η Αναφορά Βιωσιμότητας & Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί μια απολογιστική αναφορά πεπραγμένων και αναφέρεται στο προηγούμενο έτος.

Η Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος συντάσσεται με ίδια μέσα, από το προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης και ακολουθεί την προβλεπόμενη από την σειρά προτύπων ISO 14064 μεθοδολογία.

Η δέσμευσή μας προς το κοινωνικό σύνολο και η προσήλωσή μας στις θεμελιώδεις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης θα παραμένουν αμετάβλητες.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την παρούσα έκδοση «Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος» και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του ΔΕΣΦΑ.

 

 

Γενικά

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του ΔΕΣΦΑ. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους και στην ατμόσφαιρα σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Αποστολή μας είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η περιβαλλοντική διαχείριση όλων των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι στόχοι στους οποίους δεσμευόμαστε είναι:

 1. Η ενσωμάτωση παραμέτρων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος στις καθημερινές μας αποφάσεις.
 2. Η πρόληψη και αποφυγή ρύπανσης, ο έλεγχος και η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων και των αέριων εκπομπών, στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και η ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας.
 3. Η συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, η υπερκάλυψη των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 4. Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών, προμηθευτών και κατασκευαστών του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 5. Η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό μας και η διαρκής διαβούλευση με αυτό για θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 6. Ο συνεχής έλεγχος και βελτίωση της εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις μονάδες μας και η συνεχής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων των εγκαταστάσεων.

Από το 2007, το έτος ίδρυσής του, ο ΔΕΣΦΑ, εφαρμόζει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 σε κάθε εγκατάσταση του ξεχωριστά ενώ από τις 15 Δεκεμβρίου 2011 το Ενιαίο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των εγκαταστάσεών του πιστοποιήθηκε από διεθνή  ανεξάρτητο φορέα για την ορθή εφαρμογή.

Ο ΔΕΣΦΑ, τόσο κατά το κατασκευαστικό έργο όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, τηρεί τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει σε Εθνικά Συλλογικά Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και μέσω αυτών διαχειρίζεται Απόβλητα Λιπαντικά και Έλαια, Χημικά διαφόρων Διεργασιών, Συσσωρευτές, Φορητές ηλεκτρικές στήλες, Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Οχήματα. Παράλληλα ανακυκλώνει Χαρτί, Πλαστικό και Αλουμίνιο.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ» καθώς και άλλες διατάξεις, ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/27-12-2004: «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» εφαρμόζοντας πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του εκπεμπόμενου CO2.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Το ανθρακικό αποτύπωμα εκφράζει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού.

Η ποσοτική μέτρηση του Ανθρακικού αποτυπώματος επιτρέπει την σωστή Περιβαλλοντική Διαχείριση του συνόλου των διεργασιών του ΔΕΣΦΑ και τη μέγιστη διατήρηση του φυσικού πλούτου. Έτσι ο ΔΕΣΦΑ υπολόγισε το ανθρακικό του αποτύπωμα σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο PAS 2050:2011 και οι δείκτες που καταγράφηκαν ήταν οι εξής:

 1. Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
 3. Απώλειες Εξαέρωσης
 4. Κατανάλωση Βενζίνης
 5. Κατανάλωση Πετρελαίου
 6. Αέριες εκπομπές ΥΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ το 2011 ήταν ο πρώτος Ευρωπαϊκός  Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου  που κατέγραψε το Ανθρακικό του Αποτύπωμα.

«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ», μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ

O Δ.Ε.Σ.Φ.Α από τις 16 Μαρτίου 2011 αποτελεί επίσημο πλέον μέλος της πρωτοβουλίας του Ο.Η.Ε με τίτλο «Οικουμενικό Σύμφωνο». Η σχετική καταχώρηση δημοσιεύτηκε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/13466-DESFA-S-A#company-information

Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μία εθελοντική πρωτοβουλία των επιχειρήσεων για τη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α θα ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες και τις στρατηγικές του με τις 10 παγκόσμιες αποδεκτές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου οι οποίες στοχεύουν σε τέσσερις τομείς:

 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 2. Συνθήκες Εργασίας
 3. Περιβάλλον
 4. Καταπολέμηση της διαφθοράς

Οι 10 παγκόσμιες αρχές βασίζονται:

 • στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • στη Διακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και  τα Δικαιώματα την  Εργασία από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας
 • στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
 • στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στη Διαφθορά

και είναι:

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνθήκες εργασίας

Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.

Περιβάλλον

Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.