Ποιότητα

Όραμα μας είναι ο ΔΕΣΦΑ με τις υπηρεσίες που παρέχει να συνεισφέρει καθοριστικά, με τρόπο σύγχρονο, αποδοτικό και αποτελεσματικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, όπως επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αποστολή μας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και περεταίρω ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό:

 • Εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον και προάγοντας την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο της χώρας, των περιοχών της, των γειτονικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης των χρηστών και των πελατών,
 • Προάγοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά Φυσικού Αερίου.

Οι ειδικότεροι στόχοι στους οποίους δεσμευόμαστε για την επίτευξη των παραπάνω είναι:

 • Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών μας,
 • Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας ως προς το χρόνο αλλά και ως προς τους διαθέσιμους πόρους,
 • Η συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και της υλικοτεχνικής υποδομής,
 • Η καινοτομία,
 • Η ενίσχυση και ανάπτυξη της απόδοσης της διοίκησής μας,
 • Η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζόμενων και της θετικής στάσης τους έναντι της αποστολής μας,
 • Η προστασία των εργαζομένων μας από επαγγελματικούς κινδύνους,
 • Η ενίσχυση της δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης μας,
 • Η σύναψη συνεργασιών με άλλες αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις για αμοιβαίο όφελος,
 • Η προστασία του Περιβάλλοντος
 • Η οικονομική μας αποτελεσματικότητα.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το όραμα μας είναι:

 • Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των διευθύνσεων, τμημάτων, τομέων και εργαζομένων,
 • Η ομαδική εργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων,
 • Η υιοθέτηση νέων και αξιόπιστων τεχνολογιών,
 • Η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης του ΔΕΣΦΑ και η συνεχής βελτίωσή του,
 • Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας,
 • Η ομογενοποίηση του τρόπου εργασίας μας,
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού και η ενεργή του συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων μας,
 • Ο σεβασμός στο περιβάλλον και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, πελάτες, εργαζόμενους Διοίκηση).

Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, κάτω από την ομπρέλα του οποίου λειτουργούν πιστοποιημένα από ανεξάρτητους φορείς συστήματα για τη διαχείριση της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας & Ασφάλειας του προσωπικού μας.

Για την πληρέστερη και αρτιότερη παρακολούθηση του «ζωντανού» ιστού της εταιρίας και του Δικτύου που διαχειρίζεται, ο ΔΕΣΦΑ χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις κατασκευές, λογισμικό για την ακεραιότητα του αγωγού, συστήματα τηλεμέτρησης και εποπτείας καθώς και μεθόδους για την εσωτερική επιθεώρηση αυτού.