Αρχές

Η Συνεργασία Είναι Αρετή…

Μια από τις πεποιθήσεις του ΔΕΣΦΑ είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο λοιπόν, την λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρωταρχικός εταιρικός στόχος του ΔΕΣΦΑ είναι η αναγνώριση του ως «Άριστος Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη», ενώ έχει θέσει τους άξονες υλοποίησης της στρατηγικής του στα πλαίσια της ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, όπως τη διασφάλιση ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ασφάλεια στην εργασία, την διασφάλιση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, την προάσπιση και τήρηση της διαφάνειας στις εταιρικές διαδικασίες, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, την αναγνώριση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθε, την ενίσχυση του Εθελοντικού Πνεύματος και στην συνεισφορά ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14000:2004 για το σύνολο των διεργασιών των εγκαταστάσεων του σε όλη την ελληνική επικράτεια με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Σε συνεργασία με εγκεκριμένους Φορείς Διαχείρισης διαθέτει το σύνολο των επικίνδυνων και μη αποβλήτων του προς ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση. Παράλληλα προβαίνει στην υλοποίηση έργων σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης φροντίζοντας για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί φυσικού αερίου κατά την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε συνεργασία με Διεθνής Οργανισμούς και Ερευνητικούς Φορείς προωθεί και μετέχει στη μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και παράλληλα, στα πλαίσια της εταιρικής του εξωστρέφειας, διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες.

Με στόχο τη διαρκή μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος και αύξηση του Κοινωνικού αποτυπώματος, ο ΔΕΣΦΑ μετρά την επίδοση του σε μία σειρά από Οικονομικούς, Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς δείκτες. Η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ γίνεται με βάση την εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ οι κρίσιμες διεργασίες υλοποιούνται σε πλαίσιο αυστηρότερου του υφιστάμενου νομοθετικού.

Βασιζόμενοι σε αυτές τις Αξίες και πεποιθήσεις, ο ΔΕΣΦΑ με την στήριξη των εργαζομένων, υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων με προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και του δημόσιου συμφέροντος, ο ΔΕΣΦΑ σχεδιάζει και υλοποιεί ένα σπουδαίο έργο. Στηρίζει την ανάπτυξη της Ελλάδας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ολοκληρώνει εθνικής σημασίας έργα και υποδομές, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξασφαλίζει την αειφορία του περιβάλλοντος και υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, εντάσσοντας στη στρατηγική του κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.

Κοινωνικές Πρακτικές:

 • Επενδύσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Αναβάθμιση συνθηκών εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στο Εργασιακό Περιβάλλον
 • Συνεχής Επιμόρφωση
 • Πιστοποιημένες Διαδικασίες
 • Τοπικές Συμπράξεις Απασχόλησης
 • Διαφάνεια και Αποτελεσματικότητα στην Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Περιβαλλοντικές Πρακτικές:

 • Πλήρης αποκατάσταση του Περιβάλλοντος στις περιοχές εγκατεστημένου δικτύου
 • Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Εκμηδένιση του Περιβαλλοντικού αντίκτυπου στις περιοχές δραστηριότητας

 

Γενικά, οι πρακτικές που εντάσσονται στη στρατηγική του ΔΕΣΦΑ μέσα στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οδηγούν σε αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, παράλληλα με το διπλό κέρδος της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική του ΔΕΣΦΑ

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και η ικανοποίηση των χρηστών του ΕΣΦΑ απαιτεί την προσαρμογή του ΔΕΣΦΑ στο νέο περιβάλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής του ΔΕΣΦΑ είναι:

• Η Βέλτιστη Διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
• Η Μεγιστοποίηση της Αποδοτικότητας των Διεργασιών και των Υπηρεσιών.
• Η Μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των οικονομικών δεικτών.
• Η Επιτάχυνση του Επενδυτικού Προγράμματος.
• Η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας.
• Η Ασφάλεια των Εργαζομένων & η Προστασία του Περιβάλλοντος.
• Η Ισότιμη Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης του κατασκευαστικού έργου του, ο ΔΕΣΦΑ συντελεί στην αύξηση της τροφοδοσίας νέων περιοχών με φυσικό αέριο και στην παροχή φθηνότερου καυσίμου σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές. Παράλληλα, ενισχύει τις κατά τόπους οικονομίες, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, διαφυλάσσοντας υφιστάμενες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες.

Ο ΔΕΣΦΑ, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς Διαχειριστές Φυσικού Αερίου εργάζεται για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, με γνώμονα την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω ενέργειες, διαδικασίες, και κανόνες:

 • Θεματικές εκθέσεις
 • Αξιολόγηση Υφιστάμενων Διαδικασιών στο πλαίσιο ΕΚΕ
 • Προσέγγιση και επαλήθευση της  «Τριπλής» βασικής αρχής (η ιδέα ότι η συνολική επίδοση μιας εταιρείας υπολογίζεται με βάση την οικονομική της ευημερία, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα)

 

Διαρκείς Στόχοι για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Πρωταρχικός στόχος του ΔΕΣΦΑ, στο ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι οι αποφάσεις και οι πράξεις του να στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, να προστατεύουν το περιβάλλον και να προάγουν τις αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Δέσμευσή μας είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εγγυάται τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τη συμμαχία με τους Εργαζόμενους, τη διατήρηση του Πολιτισμού και την μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος.

Ο τρόπος λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις Υπεύθυνες Πρακτικές που υλοποιεί.

Οι επιμέρους και διαρκείς στόχοι του ΔΕΣΦΑ στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση των δομών Εταιρικής Υπευθυνότητας.
2. Διασφάλιση της εταιρικής εικόνας μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.
3. Προάσπιση και τήρηση  των αξιών και των αρχών της εταιρείας.
4. Σεβασμός στους εργαζόμενους, στους πολίτες, στο περιβάλλον.
5. Ενίσχυση ομαδικού πνεύματος για την επίτευξη κοινών στόχων εταιρικής υπευθυνότητας.
6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
7. Αποτελεσματική επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
8. Υποστήριξη συμπράξεων με στόχο την ενίσχυση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας  και την προστασία του περιβάλλοντος.
9. Ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τον εθελοντισμό, την εταιρική υπερηφάνεια και προάγουν την εταιρική φήμη.
10. Βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσω αξιολόγησης με σύγχρονα μέσα και δείκτες.

Μεθοδολογία Απολογισμού

Ο ΔΕΣΦΑ, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχει η κάθε δράση που υλοποιεί, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εικόνα της επίδρασης των όσων εφαρμόζει. Μέσα από την προσεκτική αξιολόγηση και τον απολογισμό των δράσεων μας είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε νέα, ακόμα πιο στοχευμένα προγράμματα και να αναπτύσσουμε τις υπάρχουσες δράσεις μας.

Για εμάς, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ένας αγωγός επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους, ένας ιστός αλληλεγγύης και προσφοράς, ο οποίος εξαπλώνεται, όπως αναπτύσσεται και το δίκτυο των αγωγών φυσικού αερίου και εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες της Εποχής, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας.