Ανθρώπινο Δυναμικό

Σήμερα μια από τις κυριότερες προκλήσεις  για τις εταιρίες είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο ΔΕΣΦΑ θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αποτελούν το μεγαλύτερο εταιρικό κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό η προσέλκυση, η επιμόρφωση και η εξειδίκευση του προσωπικού είναι μία ουσιαστικής σημασίας υπεύθυνη εταιρική πρακτική. Η συμβολή της δια βίου μάθησης στον καθορισμό των αναγκών σε επαγγελματική κατάρτιση θα αναπτύξει στενότερες συνεργασίες με φορείς που καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης, θα προσδώσει αξία στη μάθηση και θα διαμορφώσει ένα περιβάλλον όπου θα ενθαρρύνεται η επιμόρφωση και η εξειδίκευση

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός της ιδιαίτερης προσέγγισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο εξοπλισμός του προσωπικού, οι ιατρικές εξετάσεις, η κατάρτιση και τα συστήματα διαχείρισης και πιστοποίησης, βελτιστοποιούν τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, η επίβλεψη και η τεκμηρίωση των παραμέτρων που σχετίζονται με την Υγεία & την Ασφάλεια οδηγούν το ΔΕΣΦΑ σε μια συνεχή αυτοβελτίωση με τον εμπλουτισμό των κριτηρίων.