Προστασία περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι στη φύση μας
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του ΔΕΣΦΑ. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους και στην ατμόσφαιρα σε κάθε περιοχή, όπου δραστηριοποιείται.
Ο ΔΕΣΦΑ, τόσο κατά την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, τηρεί τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία:

  • Εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 σε κάθε εγκατάσταση.
  • Εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη λειτουργία του σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, υπερκαλύπτοντας τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ε.Ε.
  • Συμμετέχει στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου.
  • Εφαρμόζει πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης του εκπεμπόμενου CO2.
  • Εφαρμόζει προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
  • Αποκαθιστά πλήρως το Φυσικό Περιβάλλον κατά την υλοποίηση των έργων.
  • Προβαίνει στην Ανακύκλωση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο).
  • Διαφυλάττει το Περιβαλλοντικό Προφίλ της Εταιρείας.

Αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας του ΔΕΣΦΑ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η βράβευση της εταιρείας στα Environmental Awards 2014. Ο ΔΕΣΦΑ τιμήθηκε με τρία σημαντικά βραβεία: GOLD AWARD στην κατηγορία Natural Gas, GOLD AWARD στην κατηγορία Coastal Management και SILVER AWARD στην κατηγορία Energy Efficiency.