Διεξαγωγή Δημοπρασιών

Ο ΔΕΣΦΑ συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής δημοπρασιών Regional Booking Platform (RBP) για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / Sidirokastron (EL), κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 459/2017.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής δημοπρασιών RBP για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / Sidirolastron (EL) θα πρέπει συνάψουν με την εταιρεία FGSZ Ltd (διαχειριστή του ηλεκτρονικού υποβάθρου διεξαγωγής δημοπρασιών RBP) συμφωνία χρήσης του εν λόγω υποβάθρου κατά τα πρότυπα της συμφωνίας NUMA για το ΔΕΣΦΑ.

Οι δημοπρασίες στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες δέσμευσης Δυναμικότητας των Σημείων Διασύνδεσης του ΕΣΦΑ (Capacity Booking Rules for the European Union Interconnection Points of DESFA SA).

Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή δημοπρασιών παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://rbp.eu/auctions