Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Με την υπ’αριθμ. 9/01/20.05.2014  απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ διορίστηκε στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της εταιρίας ο κ. Ελευθέριος Αμοιραλής, Διδάκτωρ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης. Ο διορισμός ενεκρίθη με την υπ’αριθμ. 280/20014 Απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Ο διορισμός του νέου Υπευθύνου Συμμόρφωσης έχει διαβιβαστεί αρμοδίως για δημοσίευσή του σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.