Συμμόρφωση

Με τη με αριθμό 523/25.9.2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) πιστοποιήθηκε η εταιρία ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς (ΑΔΜ) φυσικού αερίου, όπως ορίζει ο νόμος 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει. Ως εκ τούτου, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ειδικότερες διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, ώστε να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ανεξαρτησία του έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης Εταιρίας (ΚΟΕ) στην οποία ανήκει, καθώς και η λειτουργία του με τρόπο διαφανή και χωρίς διακριτική μεταχείριση μεταξύ των χρηστών του ΕΣΦΑ. Οι δεσμεύσεις αυτές αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και στον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρίας.

Οι βασικότεροι άξονες του Προγράμματος Συμμόρφωσης είναι οι εξής:

  • η διατήρηση της εταιρικής αξιοπιστίας και της φήμης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως ΑΔΜ,
  • η αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που δύναται να προκύψουν,
  • η πρόληψη τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς του προσωπικού σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, τον Κώδικα και τις πολιτικές της Εταιρίας,
  • η συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων με σκοπό τη διερεύνηση των περιοχών και την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator – ITO), θεσμικό και ανεξάρτητο όργανο για την υλοποίηση των προαναφερθέντων αποτελεί η θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης (Υ.Σ.). Ο ρόλος του Υ.Σ., εκ του νόμου, είναι να διασφαλίζει τη μη διακριτή συμπεριφορά του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έναντι των Χρηστών του συστήματος και των συμμετεχόντων στην  αγορά του φυσικού αερίου, την ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την ΚΟΕ, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και την τήρηση της αρχής της διαφάνειας σε όλες του τις δραστηριότητες.

Κύριες αρμοδιότητες του Υ.Σ. είναι οι εξής:

  • παρακολούθηση εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης,
  • εκπόνηση εκθέσεων προς τη ΡΑΕ και το Εποπτικό Συμβούλιο,
  • έκδοση συστάσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,
  • κοινοποίηση κάθε ουσιαστικής ρυθμιστικής παράβασης προς τη ΡΑΕ.