Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

Τροποποίηση κεφαλαίου 3 Μελέτης Ανάπτυξης 2018-2027

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, ο Διαχειριστής εκπόνησε Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2018-2027 η οποία περιλαμβάνει:

Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την ετήσια ζήτηση Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία καταναλωτών καθώς και για τη μέγιστη Ημερήσια και ωριαία ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά Έτος για κάθε ένα από τα επόμενα δέκα (10) Έτη.

Β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης κατά οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο από υφιστάμενες οι νέες πηγές εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο περιλαμβανομένων και πηγών εφοδιασμού με ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, ενίσχυση και επέκταση του ΕΣΦΑ.

Γ) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκτίμηση σχετικά με την επίπτωση των αντίστοιχων επενδύσεων στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ.