Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2016-2025, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης καθώς και, ιδίως:

Α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου.

Β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο και οικονομικά αποτελεσματικό.

Γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άρνησης πρόσβασης.

Δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

Ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΤ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009.

Ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονταιστο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενέκρινε με την υπ’ αριθμό 64/2017 απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2017 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025.

Κατάλογος Μικρών Έργων

Βάσει του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει και τηρεί Κατάλογο Μικρών Έργων.

Ο Κατάλογος Μικρών Έργων περιλαμβάνει:

  1. Μικρά Έργα τα οποία έχουν περιληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016-2025 (Πίνακας Α)
  2. Μικρά Έργα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016-2025 και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 94 παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Πίνακας Β).

 

Παλαιότερες εκδόσεις του Καταλόγου Μικρών Έργων

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (GRIP) 2017 – Νότιος Διάδρομος