Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (EEL 295/2004), θεσπίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ.
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή το μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διαταραχής του εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο και οφείλει να:
• βασίζεται σε τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι Έγκαιρη Προειδοποίηση, Επιφυλακή και Έκτακτη Ανάγκη,
• καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των Διαχειριστών, της ΡΑΕ, του αρμόδιου Υπουργείου καθώς και των συμμετεχόντων στην αγορά Φυσικού Αερίου κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε επιπέδου κρίσης,
• διασφαλίζει ότι δίνονται επαρκείς δυνατότητες στις επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και στους Μεγάλους Πελάτες να ανταποκριθούν σε κάθε επίπεδο κρίσης,
• προσδιορίζει τα μέτρα για το μετριασμό των επιπτώσεων,
• θεσπίζει μέτρα και διαδικασίες για κάθε επίπεδο κρίσης,
• καθορίζει διαδικασίες εφαρμογής μέτρων που δεν στηρίζονται στη αγορά και διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται μόνο όταν οι μηχανισμοί που στηρίζονται στη αγορά από μόνοι τους δεν μπορούν πλέον να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό, ιδίως στους προστατευόμενους καταναλωτές Φυσικού Αερίου,
• παρουσιάζει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου σε κάθε επίπεδο κρίσης, και
• περιγράφει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση έκκλησης για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της.

 

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης