Περιγραφή Υπηρεσιών

Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών.

Οι Υπηρεσίες Μεταφοράς περιλαμβάνουν:
Α) Την παραλαβή από τον Διαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή περισσότερα Σημεία Εισόδου.
Β) Τη μεταφορά της Ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω του ΕΣΜΦΑ.
Γ) Την παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή σε ένα ή περισσότερα Σημεία Εξόδου.
Δ) Την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων μέσω των μετρητικών διατάξεων στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου.

Για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς απαιτείται η σύναψη Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών.

Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται, μεταξύ του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ κατά το άρθρο 13 του Νόμου 3428/2005, για χρονική περίοδο τουλάχιστον μιας Ημέρας και βασίζονται στην πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, στην οποία καθορίζονται οι διαδικασίες σύναψης, τα περιεχόμενα και οι όροι για την άσκηση δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Για τη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, υποβάλλεται στο Διαχειριστή από τους ενδιαφερόμενους η Αίτηση Υπηρεσιών Μεταφοράς η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Εντός της ίδιας προθεσμίας, καλεί τον αιτούντα για τη συμπλήρωση του φακέλου, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις.