Αέριο Λειτουργίας

Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), και της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από μετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου).

Ο Διαχειριστής υποχρεούται στην αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια με στόχο την ελαχιστοποίησή του.

Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας

Κατανάλωση Αερίου Λειτουργίας

Μοναδιαία χρέωση Αερίου Λειτουργίας