Παράρτημα Ι του Κανονισμού 715/2009

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Νο 715/2009

Πρότυπο Διαφάνειας Συστήματος Μεταφοράς

ΕΚ 715/2009
Άρθρο 18 (4)
Σχετικά Σημεία Δικτύου ΜεταφοράςΤεχνικές Δυναμικότητες Σημείων Εισόδου/Εξόδου Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α..
Άρθρο 19 (4)
Εγκατάσταση ΥΦΑΣυνολικό Απόθεμα ΥΦΑ.

Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ.

Ιστορικά Στοιχεία Χρήσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ.

Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ.

Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ.
Παράρτημα Ι
3.1.2 α)
Λεπτομερής και πλήρης περιγραφή των διαφόρων υπηρεσιών
που προσφέρονται και της τιμολόγησής τους.
Υπηρεσίες Μεταφοράς

Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

ΦΕΚ (Β 3720/20.10.2017) Έγκριση της 2ης Αναθ. Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.

Απόφαση ΡΑΕ (352/2016) Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου.


ΦΕΚ (Β 2093/05.07.2012) Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.
3.1.2 β)
Διάφοροι τύποι συμβάσεων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές.Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
3.1.2 γ) 1.
Εναρμονισμένες συμβάσεις μεταφοράς και άλλα σχετικά έγγραφα.Έντυπα Μεταφοράς.

Έντυπα Εγκατάστασης ΥΦΑ.

3.1.2 γ)
Κώδικας του δικτύου ή/και τους τυπικούς όρους που περιγράφουν
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών του δικτύου.
ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).
3.1.2 γ) 2.
Προδιαγραφές των σχετικών παραμέτρων ποιότητας του αερίου.Προδιαγραφές Ποιότητας Φ.Α.

Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ.
3.1.2 γ) 3.
Πληροφορίες σχετικά με την πίεση.Τεχνικά Στοιχεία Σταθμών ΕΣΜΦΑ.

Ιστορικά Στοιχεία Πίεσης Φ.Α. στα Σημεία Εισόδου.
3.1.2 γ) 4.
Διαδικασία σε περίπτωση διακοπής της διακοπτόμενης δυναμικότητας.ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).

ΦΕΚ (Β 3720/20.10.2017) Έγκριση της 2ης Αναθ. Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.
3.1.2 δ)
Εναρμονισμένες διαδικασίες που ισχύουν κατά τη χρήση του δικτύου
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων όρων.
ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).

ΦΕΚ (Β 3720/20.10.2017) Έγκριση της 2ης Αναθ. Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.
3.1.2 ε)
Διατάξεις σχετικά με τον καταμερισμό της δυναμικότητας, τη διαχείριση
συμφορήσεων και τις διαδικασίες εναντίον της επί κερδοσκοπία
αποθεματοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης.
ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).
3.1.2 στ)
Κανόνες που ισχύουν για την εμπορία δυναμικότητας στη δευτερογενή
αγορά έναντι του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς.
ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).

ΦΕΚ (Β 3720/20.10.2017) Έγκριση της 2ης Αναθ. Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.
3.1.2 ζ)
Κανόνες σχετικά με την εξισορρόπηση και τη μέθοδο υπολογισμού
των τελών διαταραχής της ισορροπίας.
Εξισορρόπηση Φορτίου.

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου.

Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης.

ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).
3.1.2. η)
Επίπεδα ευελιξίας και ανοχής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες
μεταφοράς και άλλες υπηρεσίες χωρίς χωριστό τέλος.
ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).
3.1.2 θ)
Λεπτομερής περιγραφή του δικτύου αερίου του διαχειριστή του δικτύου
μεταφοράς και των σχετικών σημείων διασύνδεσης, καθώς και τα
ονόματα των διαχειριστών των διασυνδεδεμένων συστημάτων
ή εγκαταστάσεων.
Σύστημα σε Λειτουργία.
3.1.2 ι)
Κανόνες που ισχύουν για τη σύνδεση με το σύστημα του διαχειριστή.ΦΕΚ (Β 1549/05.05.2017) Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ - 3η Αναθεώρηση (έως 30.06.2018).

ΦΕΚ (Β 3720/20.10.2017) Έγκριση της 2ης Αναθ. Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.
3.1.2 ια)
Πληροφορίες για μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης εφόσον
ευθύνεται ο διαχειριστής
του δικτύου μεταφοράς.
ΦΕΚ (Β 2644/08.12.2015) Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010.
3.1.2 ιβ)
Διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τους διαχειριστές του συστήματος
μεταφοράς στα σημεία διασύνδεσης, σχετικές με την πρόσβαση των
χρηστών του συστήματος στα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς, για τη
διαλειτουργικότητα του δικτύου, συμφωνημένες διαδικασίες με τις οποίες
καθορίζεται ο καταμερισμός της ροής του αερίου και η εξισορρόπηση.
Business Rules - Interconnection Agreement.
3.1.2 ιγ)
Λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και της διαδικασίας,
καθώς και πληροφορίες για τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους και τις βασικές
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τεχνικής δυναμικότητας.
Μεθοδολογία Προσδιορισμού Τεχνικών Δυναμικοτήτων.
3.3. (4)
Τιμές μέτρησης της θερμογόνου δύναμης ή του δείκτη Wobbe σε όλα τα σχετικά σημείαΙστορικά Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Α..

Ιστορικά Στοιχεία Παραδόσεων /Παραλαβών Φ.Α..

Ιστορικά Στοιχεία Ποιότητας Φ.Α..
3.3. (5)
Διαθέσιμες δυναμικότητες, δεσμευμένες δυναμικότητες και τεχνικές δυναμικότητες.Διαθέσιμες Δυναμικότητες Σημείων Εισόδου/Εξόδου για τους επόμενους 24 μήνες.

Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης.

Τεχνικές Δυναμικότητες Σημείων Εισόδου/Εξόδου Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α..

Τεχνική Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ.
3.3. (1) στ)
Προγραμματισμένη και η πραγματική διακοπή όλης της διακοπτόμενης δυναμικότητας.Διαθέσιμες Δυναμικότητες Σημείων Εισόδου/Εξόδου για τους επόμενους 24 μήνες.
3.3. (1) ζ)
Προγραμματισμένες και μη διακοπές στις αμετάβλητες υπηρεσίες.Πρόγραμμα Συντήρησης ΕΣΜΦΑ.

Πρόγραμμα Συντήρησης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
3.4. (1)
Καθημερινή δημοσίευση και επικαιροποίηση των συγκεντρωτικών ποσοτήτων
της προσφερόμενης και της συμβατικής δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά.
Δευτερογενής Αγορά Υπηρεσιών Συστήματος Μεταφοράς.

Δευτερογενής Αγορά Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
3.4. (2)
?
3.4. (3)
Υπηρεσίες Εξισορρόπησης.Εξισορρόπηση Φορτίου.
3.4. (4)
Περαιτέρω υπηρεσίες ευελιξίας.Δεν προσφέρονται
3.4. (5)
Ποσότητα αερίου στο δίκτυο μεταφοράς κατά την έναρξη κάθε 24ώρου
ροής και πρόγνωση της ποσότητας αερίου στο δίκτυο μεταφοράς στο
τέλος κάθε ημέρας ροής.
Υπολογισμός Αποθέματος Αγωγού.

Ιστορικά Στοιχεία Παραδόσεων/Παραλαβών Φ.Α.
3.4. (6)
Φιλικά προς τον καταναλωτή μέσα υπολογισμού των τιμολογίων.Εργαλείο Υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς.

Εργαλείο Υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ


 

Πρότυπο Διαφάνειας ΥΦΑ

Επικοινωνία:
Για τεχνικά θέματα
• Καραγιάννης Ιωάννης, Διευθυντής ΥΦΑ
(i.karagiannis@desfa.eu, τηλ. +30-213-0885320)

Για εμπορικά θέματα
• Μπράβος Σωτήριος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας
(s.bravos@desfa.eu, τηλ. +30-213-0884370)

Χαρακτηριστικά Τερματικού Σταθμού
Κύρια Χαρακτηριστικά
Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ

Πώς να γίνετε Χρήστης ΥΦΑ
Αίτηση για Πρόσβαση
Πληροφορίες Συμβάσεων
Πληροφορίες Διαχειριστή
Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίου ΥΦΑ
• Κανονισμοί Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Δυναμικότητες
• Πρωτογενής Αγορά (Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης)
• Δευτερογενής Αγορά

Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Νομοθεσία
• Συμβάσεις (Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης ΥΦΑ)
• Νομοθεσία

Λειτουργικά Στοιχεία
Ιστορικά Στοιχεία
• Λειτουργικά Στοιχεία

Διάφορα
Έργα