Περιγραφή Υπηρεσιών

Ο ΔΕΣΦΑ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ Παραδόσεων και Παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου), λαμβανομένων υπόψη των απωλειών και των αποθηκευμένων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, με σκοπό την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού.
Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την αποκατάσταση της έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου στο ΕΣΜΦΑ (Πράξη Εξισορρόπησης), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία αυτού. Προκειμένου ο ΔΕΣΦΑ να προβεί σε Πράξη Εξισορρόπησης λαμβάνει υπόψη του ιδίως την εκάστοτε επικρατούσα πίεση στο ΕΣΜΦΑ και τα αποθέματα ΥΦΑ, τη δυνατότητα αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, και την ταυτόχρονη ύπαρξη θετικής και αρνητικής έλλειψης εξισορρόπησης των Χρηστών Μεταφοράς.
Ο ΔΕΣΦΑ, για την παροχή υπηρεσιών Εξισορρόπησης Φορτίου, επιτρέπεται να συνάπτει Συμβάσεις με Χρήστες ή τρίτους για την προμήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ ή την πώληση και παραλαβή από αυτό Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο της διενέργειας από τον ΔΕΣΦΑ Πράξεων Εξισορρόπησης (Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου). Οι Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου συνάπτονται μετά την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειες (ΡΑΕ) του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου, είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο ΔΕΣΦΑ είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόμου 4001/2011.

Στο κατωτέρω link αποτυπώνονται οι Πράξεις Εξισορρόπησης στις οποίες προέβη ο Διαχειριστής μέσω έκχυσης ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», σε Ημερήσια βάση, για την παροχή υπηρεσιών Εξισορρόπησης Φορτίου.

Ημερήσιες Πράξεις Εξισορρόπησης