Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου

Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόμενο Έτος (όπως και κάθε τροποποίησή του) υποβάλλεται από τον ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΕ έως την 1η Μάϊου κάθε Έτους και περιλαμβάνει ιδίως: (α) προβλέψεις του ΔΕΣΦΑ για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών σε σχέση με την υφιστάμενη Μεταφορική Ικανότητα του ΕΣΜΦΑ, (β) πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική Ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιμώμενη κατανομή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη μέγιστη Παροχή και τη μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση και (γ) προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της Σύμβασης ή του συνδυασμού Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου που απαιτείται να συνάψει ο ΔΕΣΦΑ. Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου (όπως και κάθε τροποποίησή του) εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη του ΔΕΣΦΑ (βλ. κατωτέρω links):

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου 2010

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2011

Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2011

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίηση για το Έτος 2011

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 2012

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013

Δέσμευση Δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013

Τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2014

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2016

Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2016

Τροποποίηση της ενότητας 6 του Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017

Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017

Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018