Φαινόμενη ποσότητα φυσικού αερίου

Ως Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου (UFG) κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία προκύπτει λόγω της αβεβαιότητας προσδιορισμού των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων μεγεθών του ισοζυγίου ποσοτήτων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η Φαινόμενη Ποσότητα Φ.Α., η οποία δύναται να λαμβάνει θετική, αρνητική ή μηδενική τιμή, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

Φαινόμενη Ποσότητα Φ.Α. (UFG) στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς