Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Ο Διαχειριστής παρέχει στους Χρήστες, Υπηρεσίες Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών.

Οι Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ περιλαμβάνουν:
Α) Την Εκφόρτωση ΥΦΑ η οποία συνίσταται στη Σύνδεση πλοίου ΥΦΑ, την Έγχυση ΥΦΑ και την Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ.
Β) Τη διάθεση στο Χρήστη ΥΦΑ αποθηκευτικού χώρου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση του Φορτίου ΥΦΑ (Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ).
Γ) Την αεριοποίηση του Φορτίου ΥΦΑ και την εν συνεχεία έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ.
Δ) Την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων καθώς και κάθε ενέργειας που απαιτείται για την αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στα ανωτέρω.

Για την παροχή των Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ απαιτείται η σύναψη Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ μεταξύ των ενδιαφερόμενων και του Διαχειριστή.
Οι συμβάσεις αυτές βασίζονται στην πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, στην οποία καθορίζονται οι διαδικασίες σύναψης, τα περιεχόμενα και οι όροι για την άσκηση δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα.

Οι Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Σύμβαση ΥΦΑ) συνάπτονται μεταξύ του Διαχειριστή και των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, για χρονική περίοδο η οποία αποτελεί ακέραια πολλαπλάσια της μίας (1) Ημέρας και κατ’ ελάχιστο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της Μέγιστης Ημερομηνίας  Έναρξης Σύμβασης ΥΦΑ και της Ελάχιστης Ημερομηνίας  Λήξης Σύμβασης ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών, εφόσον:
Α) Έχουν οι ίδιοι (Χρήστες ΥΦΑ) δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς, υπό την ιδιότητά τους και ως Χρήστες Μεταφοράς.
Β) Εξυπηρετούν άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς.

Για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή, το αργότερο σαράντα πέντε (45) Ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα εντός του οποίου προγραμματίζεται η πρώτη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του αιτούντος, Αίτηση Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ