Πληροφόρηση Χρηστών Εγκατάστασης ΥΦΑ

(Πρότυπο Διαφάνειας ΥΦΑ της GLE)

Επικοινωνία:
           Για τεχνικά θέματα
           • Καραγιάννης Ιωάννης, Διευθυντής ΥΦΑ
(i.karagiannis@desfa.eu, τηλ. +30-210-5508001)

           Για εμπορικά θέματα
           • Μπράβος Σωτήριος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας
(s.bravos@desfa.eu, τηλ. +30-213 0884370)

Χαρακτηριστικά Τερματικού Σταθμού
• Κύρια Χαρακτηριστικά
• Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
• Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ

Πώς να γίνετε Χρήστης ΥΦΑ
• Αίτηση για Πρόσβαση
• Πληροφορίες Συμβάσεων
• Πληροφορίες Διαχειριστή
• Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίου ΥΦΑ
• Κανονισμοί Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Δυναμικότητες
Πρωτογενής Αγορά (Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης)
Δευτερογενής Αγορά

Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
• Τιμολόγια Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Νομοθεσία
• Συμβάσεις (Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης ΥΦΑ)
• Νομοθεσία

Λειτουργικά Στοιχεία
• Ιστορικά Στοιχεία
• Λειτουργικά Στοιχεία

Διάφορα
• Έργα