Περιγραφή Υπηρεσιών/ Τιμολόγια/ Σχέδιο πρότυπης σύμβασης

Οι Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ είναι οι εξής:
  1. Διάθεση προβλήτα, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για ψύξη και μερική πλήρωση δεξαμενών πλοίου ΥΦΑ (cool down).
  2. Διάθεση προβλήτα, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για GASSING UP δεξαμενών πλοίου ΥΦΑ.
  3. Διάθεση προβλήτα, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για αδρανοποίηση δεξαμενών πλοίου ΥΦΑ, με άζωτο από βυτία.
  4. Διάθεση προβλήτα, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για παροχή υγρού αζώτου από βυτία, σε πλοίο που δύναται να προσεγγίσει τον προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
  5. Διάθεση προβλήτα, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για παροχή φρέσκου νερού (μη πόσιμου) σε πλοίο που δύναται να προσεγγίσει τον προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

 

Αναλυτικότερα για τις πιο πάνω υπηρεσίες, πατήστε εδώ.