Λοιπές Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες

O ΔΕΣΦΑ δυνάμει των οριζομένων στον νόμο 3428/2005 και το καταστατικό του, δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες βάσει διεθνών προτύπων και προδιαγραφών. Η παροχή μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός τομέας για την  εταιρεία, για το λόγο αυτό ο ΔΕΣΦΑ έχει θέσει στις σημαντικές προτεραιότητές του, την περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος πελατών.