Περιγραφή Υπηρεσιών


 

 

Πιστοποίηση συγκολλητών πολυαιθυλενίου για Δίκτυα (χαμηλής πίεσης) ή εγκαταστάσεις


Ο κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση 4 bar (ΦΕΚ 1530/19.10.2006, Τεύχος Β΄) ορίζει τον ΔΕΣΦΑ ως Αρχή Πιστοποίησης των συγκολλητών πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για όλα τα έργα που κατασκευάζονται στην χώρα μας. Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών του ΔΕΣΦΑ στην κατασκευή των έργων Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Πίεσης Φ.Α., η οργάνωση και η αρχές λειτουργίας του διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της διαδικασίας της Πιστοποίησης και συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των έργων. Το Tμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Ακεραιότητας ΕΣΦΑ είναι αρμόδιο για την διεξαγωγή των εξετάσεων της πιστοποίησης.

 

 

Υπηρεσίες Μετρολογίας


Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μετρολογίας:

• Διακριβώσεις οργάνων μέτρησης πίεσης & διαφορικής πίεσης.
• Έλεγχοι – διακριβώσεις μετρητικών σταθμών φυσικού αερίου.
• Μελέτες αβεβαιότητας μετρητικών σταθμών φυσικού αερίου.
• Σύνταξη συμφωνιών λειτουργίας σε μετρητικούς σταθμούς παράδοσης / παραλαβής φυσικού αερίου.
• Σύμβουλοι κατά τη σύνταξη προδιαγραφών και τον τεχνικό έλεγχο μελετών σχεδιασμού
μετρητικών συστημάτων φυσικού αεριού.
• Ποιοτική ανάλυση φυσικού αερίου.
• Πιστοποίηση χρωματογράφων ανάλυσης φυσικού αερίου
• Σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα μετρολογίας φυσικού αερίου.

Όργανα Πίεσης

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πίεσης, διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ΑΕ (Αρ. Πιστοποιητικού: 758).

Το εργαστήριο πίεσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει διακριβώσεις αναλογικών & ψηφιακών οργάνων, απόλυτης & σχετικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης, με μέσο μετάδοσης πίεσης αέριο, έως 100 bar (ψηφιακούς ελεγκτές, μεταδότες, μανόμετρα κτλ). Διαθέτει πρότυπα όργανα υψηλής ακριβείας, όπως διακριβωτές (controllers) πίεσης, καθώς και αυτόματο ζυγό πίεσης).

Το εργαστήριο υλοποιεί μία από τις καλύτερες ακρίβειες μέτρησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η μετρητική ικανότητα διακριβώσεων, με χρήση του ζυγού πίεσης, είναι καλύτερη από 43 ppm. Λεπτομερή στοιχεία, καθώς και η βέλτιστη μετρητική ικανότητα διακριβώσεων, ανά περιοχή μέτρησης, βρίσκονται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του εργαστήριου και στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

Το εργαστήριο στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για τη διακρίβωση & ρύθμιση οργάνων πίεσης διαφόρων κατασκευαστών.

Παρέχεται η δυνατότητα διακριβώσεων “επί τόπου”, στον χώρο εγκατάστασης του οργάνου.

Στα πιστοποιητικά του εργαστηρίου πίεσης χρησιμοποιείται ο συνδυασμένος λογότυπος ILAC – ΕΣΥΔ, που παρέχει διεθνή αναγνώριση. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Μετρητικοί Σταθμοί

Η παρεχόμενη από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ υπηρεσία αφορά τον έλεγχο όλων των μετρητικών συστημάτων ενός μετρητικού Σταθμού – οποιασδήποτε δυναμικότητας – και μπορεί να περιλαμβάνει:

• Διακρίβωση των μεταδοτών πίεσης (pressure transmitters), με χρήση πρότυπου πνευματικού ελεγκτή πίεσης.
Έλεγχος τουλάχιστον σε πέντε (5) σημεία στο εύρος της κλίμακας του οργάνου, σε ανοδική και σε καθοδική σειρά τιμών πίεσης. Ρύθμιση του μεταδότη εφόσον απαιτηθεί.

• Διακρίβωση των μεταδοτών θερμοκρασίας (temperature transmitters), με χρήση πρότυπου ψηφιακού οργάνου θερμοκρασίας και πρότυπου αισθητήρα τύπου PT100. Έλεγχος τουλάχιστον σε τρία (3) σημεία στο εύρος της κλίμακας του οργάνου, σε ανοδική σειρά τιμών θερμοκρασίας. Ρύθμιση του μεταδότη εφόσον απαιτηθεί.

• Έλεγχος του μετρητή ροής (ultrasonic ή turbine ή orifice ή rotary). Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση:
• Οπτικό έλεγχο του μετρητή
• Διαγνωστικά test στον μετρητή ultrasonic
• Επιθεώρηση και διαστατικές μετρήσεις στον μετρητή orifice
• Έλεγχο παλμών στον μετρητή turbine
• Σειριακό test μετρητών, εφόσον το επιτρέπει η εγκατάσταση

• Έλεγχος του υπολογιστή ροής (flow computer), ή του διορθωτή ροής (PTZ), ως προς τις προκαθορισμένες τιμές, τις συνθήκες αναφοράς, τις τιμές αναφοράς, τα δεδομένα συναγερμού (όρια), τον αλγόριθμο υπολογισμού του συντελεστή συμπιεστότητας Z, του όγκου και ενέργειας φυσικού αερίου.

• Σημειακός έλεγχος (spot test) στον υπολογιστή ροής για τον υπολογισμό του συντελεστή μετατροπής όγκου (CFV), του όγκου και ενέργειας φυσικού αερίου, σε συγκεκριμένη πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας της μετρητικής γραμμής και αντιπαραβολή με πρότυπο λογισμικό του ΔΕΣΦΑ.

• Έλεγχο του χρωματογράφου φυσικού αερίου ως προς την επαναληψιμότητα (repeatability) των συντελεστών απόκρισης και των συγκεντρώσεων των συστατικών σε διαδοχικές αναλύσεις με πρότυπο αέριο.
Έλεγχος του υπολογιστικού συστήματος του χρωματογράφου ως προς τις παραμέτρους υπολογισμού της θερμογόνου δύναμης του φυσικού αερίου, της πρότυπης σύστασης και των παραμέτρων λειτουργίας. Έλεγχος μετάδοσης των δεδομένων σύστασης από τον χρωματογράφο στον υπολογιστή ροής. Οι έλεγχοι γίνονται με χρήση φιάλης πρότυπου αερίου μίγματος, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005, που παρέχει ο ΔΕΣΦΑ (εφόσον δεν διαθέτει κατάλληλη φιάλη η εγκατάσταση).
Μετά τους ελέγχους μπορεί να γίνει βαθμονόμηση του χρωματογράφου.

Για όλους τους παραπάνω ελέγχους – διακριβώσεις – βαθμονομήσεις εκδίδεται πιστοποιητικό του ΔΕΣΦΑ, που συνοδεύεται από αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων και υπολογισμών. Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και κατά τον αρχικό έλεγχο (commissioning) μετρητικών συστημάτων ή κατά την έναρξη λειτουργίας τους (initial verification).

Μελέτες Αβεβαιότητας

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την εκτίμηση της Αβεβαιότητας (Uncertainty) του συνόλου των μετρητικών συστημάτων των Σταθμών Φυσικού Αερίου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται βασίζεται σε διεθνή πρότυπα. Αρχικά προσδιορίζονται οι αβεβαιότητες των επιμέρους στοιχείων του συστήματος μέτρησης (πίεση, θερμοκρασία, ροή, σύσταση ΦΑ κτλ). Από τις επιμέρους αβεβαιότητες υπολογίζεται η συνολική αβεβαιότητα του μετρητικού συστήματος.

Οι υπολογισμοί δίδουν μια στατιστική εκτίμηση του διαστήματος μέσα στο οποίο αναμένεται να βρίσκεται ο πραγματικός ρυθμός ροής όγκου και ενέργειας του φυσικού αερίου που μετριέται στον Σταθμό.

Η μελέτη Αβεβαιότητας περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και πίνακες αναλυτικών υπολογισμών. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι απαραίτητα κατά τον έλεγχο μετρητικών συστημάτων των Σταθμών φυσικού αερίου.

Η μελέτη Αβεβαιότητας μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Συμφωνίες Λειτουργίας M/R

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει τη σύνταξη κειμένου Συμφωνίας Λειτουργίας (operation agreement) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε μετρητικούς σταθμούς παράδοσης / παραλαβής φυσικού αερίου (custody transfer). Η Συμφωνία Λειτουργίας περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μετρητικού σταθμού και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα εμπλεκόμενα μέρη για τον έλεγχο και την αποδοχή των μετρήσεων ποσότητας και ποιότητας φυσικού αερίου.

Το κείμενο της Συμφωνία Λειτουργίας μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Σύμβουλοι Μελετών

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη σύνταξη Προδιαγραφών και τον Τεχνικό Έλεγχο μελετών σχεδιασμού μετρητικών συστημάτων φυσικού αερίου.

Ποιοτική Ανάλυση Φυσικού Αερίου

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο, που είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, για τον έλεγχο δειγμάτων φυσικού αερίου. Το χημικό εργαστήριο του ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων φυσικού αερίου ή LNG, για την πιστοποίηση της σύστασης και των φυσικών ιδιοτήτων τους.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό χρωματογράφο ABB NGC-8206, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 6974-1:2012.
Οι υπολογισμοί των φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού αερίου γίνονται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 6976:1995.
Η δειγματοληψία του φυσικού αερίου για τις αναλύσεις μπορεί να γίνει από τον ΔΕΣΦΑ σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο.

Πιστοποίηση Χρωματογράφων

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει την πιστοποίηση χρωματογράφων ανάλυσης φυσικού αερίου κατά το πρότυπο ISO/IEC 10723:2012. Η πιστοποίηση αφορά οποιοδήποτε τύπο χρωματογράφου φυσικού αερίου. Παρέχεται πιστοποιητικό που αξιολογεί τα χαρακτηριστικά απόδοσης του χρωματογράφου και προσδιορίζει τα σφάλματα και τις αβεβαιότητες μέτρησης της σύστασης και των φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού αερίου (πχ. Calorific value, Carbon dioxide emission factor κτλ).

Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ανταπόκρισης του χρωματογράφου σε απαιτήσεις ακρίβειας μέτρησης της ενέργειας του φυσικού αερίου. Οι απαιτήσεις αφορούν συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου, προδιαγραφές διαγωνισμών κτλ.

Ειδικότερα η αναφερόμενη πιστοποίηση των χρωματογράφων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή μεγάλων καταναλωτών φυσικού αερίου (πχ. ηλεκτροπαραγωγών) στο σύστημα εμπορίας αερίων ρύπων (EU/ETS).

Σεμινάρια Μετρολογίας Φυσικού Αερίου

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως προς εξειδικευμένα θέματα μετρολογίας φυσικού αερίου (μέτρηση ποσότητας και ποιότητας).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται στον σχεδιασμό, επιλογή εξοπλισμού, λειτουργία και συντήρηση μετρητικών συστημάτων φυσικού αερίου, καθώς και στη διαχείριση των μετρήσεων.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η θεματολογία μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ακροατηρίου. Παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης των σεμιναρίων και εκτός των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ.

 

Πιστοποιητικά:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του εργαστηρίου δοκιμών ανάλυσης χημικής ανάλυσης και των εργαστηρίων διακριβώσεων πίεσης και χημικής ανάλυσης.

Επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης των εργαστηρίων διακριβώσεων πίεσης & χημικής ανάλυσης.

Επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμών χημικής ανάλυσης

Παραδείγματα σχεδίων Ιδιωτικών Συμφωνητικών για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών:

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πιστοποίησης Εξοπλισμού Μέτρησης Ποσότητας

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πιστοποίησης Εξοπλισμού Μέτρησης Ποσότητας και Μελέτη Αβεβαιότητας

Παράδειγμα Σχεδίου Ενεργής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης χρωματογράφων:

Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Χρωματογράφων

 

 

Δίκτυο Διανομής Φ.Α.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση Δικτύων Διανομής (Μέσης ή Χαμηλής Πίεσης) αποσκοπεί στην αδιάλειπτη και εύρυθμη τροφοδοσία των καταναλωτών όπως επίσης στην διατήρηση των εγκαταστάσεων, συστημάτων, εξοπλισμού και υλικών των Δικτύων Διανομής σε κατάσταση λειτουργικότητας ώστε να εξυπηρετούν με ασφάλεια τον προορισμό τους υπό τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις των αδειών διανομής που περιγράφονται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005.

Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Διανομής ΦΑ

Μεθοδολογία Υπολογισμού Οικονομικού Ανταλλάγματος Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Διανομής ΦΑ

 

 

Υπηρεσίες Πρόσδοσης Οσμής σε Φυσικό Αερίο


Ο ΔΕΣΦΑ μέσω της παρεχόμενης αυτής υπηρεσίας εξασφαλίζει την προμήθεια, μεταφορά, και εισαγωγή της οσμητικής ουσίας (ΤΕΤRAHYDROTHIOPHENE ή ΤΗΤ) πριν τα Σημεία Εξόδου, σε δοσολογία ανάλογη με αυτήν που προβλέπουν οι κανόνες στην υπ’ αριθμό απόφαση Δ3/Α/20701 (ΦΕΚ 1712 – 23.11.2006).

Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πρόσδοσης Οσμής σε Ποσότητες Φυσικού Αερίου

Μεθοδολογία Υπολογισμού Οικονομικού Ανταλλάγματος Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πρόσδοσης Οσμής σε Ποσότητες Φυσικού Αερίου

 


Υπηρεσίες Διοικητικής, Τεχνικής και Μετρολογικής Υποστήριξης Χρηστών σε Μετρητικούς Σταθμούς


Ο ΔΕΣΦΑ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63Β παράγραφος 1γ) του ν.4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, της οικείας νομοθεσίας και του Καταστατικού του, δύναται να προσφέρει υποστηρικτικές Υπηρεσίες στους Χρήστες που δεσμεύουν δυναμικότητα και μεταφέρουν ποσότητες ΦΑ σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση Μεταφοράς τους, οι οποίες αφορούν στη διοικητική, τεχνική και μετρολογική υποστήριξη των Χρηστών σε μετρητικούς Σταθμούς Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ.

Σύμβαση Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Μεθοδολογία Υπολογισμού Οικονομικού Ανταλλάγματος Σύμβασης Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διαχείρισης Κρίσεων


Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία στελεχώνονται  από έμπειρο και άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, εστιάζουν στη διαχείριση κρίσεων και ειδικότερα στη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων, διάσωση έμψυχου υλικού και υλικοτεχνικής υποδομής, κατάσβεση πυρκαγιών, επαναφορά λειτουργικών συστημάτων στην κανονική τους λειτουργία. κλπ.

 

 

Σταθμοί Ανεφοδιασμού Οχημάτων Φυσικού Αερίου (CNG)


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση Σταθμών Ανεφοδιασμού Οχημάτων Φυσικού Αερίου, αποσκοπεί στην συνεχή διαθεσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις  που τίθενται στις άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση και της Απόφασης 5063 184/16-2-2000 (ΦΕΚ Β155/2000) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης ΣΑΛΦΑ

Μεθοδολογία Υπολογισμού Οικονομικού Ανταλλάγματος Σύμβασης Λειτουργίας & Συντήρησης ΣΑΛΦΑ

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης και Μελετών Έργων Διανομής Φυσικού Αερίου


Ο ΔΕΣΦΑ διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου διαχείρισης και μελετών έργων διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα την Οδηγία 2004/17.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ αφορούν σε:

 • Μελέτες ή/και εισηγήσεις σκοπιμότητας έργων
 • Μελέτες βασικού σχεδιασμού έργων
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης έργων
 • Υποστήριξη στη διαδικασία διαγωνισμών έργων
 • Προετοιμασία για Υπογραφή ή/και τροποποίησης Συμβάσεων
 • Έλεγχο Λεπτομερούς Σχεδιασμού έργων
 • Έλεγχο Πιστοποιήσεων και Εντολών Πληρωμών
 • Διαχείριση Υλικών (απογραφές, κινήσεις κ.λ.π.)
 • Αλλαγές Εργασίας (Variation Orders)
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Μηχανικής Ολοκλήρωσης
 • Προτάσεις για την κατανομή κεφαλαιοποιημένου κόστους και επιχορηγήσεων σε επιμέρους πάγια
 • Διαχείριση εντολών αγοράς στο SAP/R3 (άνοιγμα εντολών, χαρακτηρισμός, ενημέρωση κ.λ.π.)
 • Υποστήριξη στη διαδικασία παραλαβής έργων (Προσωρινή ή/και Οριστική) καθώς και στη διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων για τα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Έργα
 • Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού έργων και προτάσεων προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων)
 • Κατάρτιση και ενημέρωση τεχνικών δελτίων έργων
 • Υποστήριξη σε διαδικασίες χειρισμού ενστάσεων, αντιρρήσεων κ.λπ.
 • Προτάσεις για τη διαχείριση διεκδικήσεων (claims) εργολάβων ή/και προμηθευτών και κατά τη διάρκεια Φιλικών Διακανονισμών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/εμπειρίας/ανεκτέλεστου κ.λπ.
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση Σύμβασης Project Manager

 

 

Αντιδιαβρωτική και Αντικεραυνική Προστασία


Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει υπηρεσίες Αντιδιαβρωτικής και Αντικεραυνικής Προστασίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ αφορούν σε:

1.   Υπηρεσίες Καθοδικής Προστασίας (ΚΠ)

Σχεδιασμός – Μελέτες – Επιβλέψεις

 • Βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός συστημάτων Κ.Π.
 • Μελέτες Κ.Π.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων – Αναφορές
 • Επίβλεψη κατασκευής εργασιών Κ.Π. και επικαλύψεων (μονώσεων)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Τεχνική υποστήριξη πελατών

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση, συνδέσεις και συναρμολόγηση συστημάτων Κ.Π. (T/R, S/A, M/POST)
 • Εγκατάσταση γειώσεων
 • Εγκατάσταση αισθητηρίων πόλωσης Κ.Π. / μέτρησης ταχυτήτων διάβρωσης
 • Εγκατάσταση ηλεκτροδίων αναφοράς
 • Εγκατάσταση συστήματος τηλεποπτείας Κ.Π.
 • Έργα συντήρησης (επισκευές και αντικατάσταση εξοπλισμού)
 • Έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμός (π.χ. εγκατάσταση
 • φωτοβολταικών, τηλεποπτείας κλπ.)
 • Εγκατάσταση συσκευών περιορισμού επαγόμενων ac τάσεων (συσκευών ac σύζευξης dc αποσύζευξης)
 • Επικάλυψη (μονώσεις) σωληναγωγών και εξαρτημάτων τους

Μετρήσεις / Διερευνήσεις

 • Εκτέλεση περιοδικών μετρήσεων – Παρακολούθηση – Έλεγχος λειτουργίας
 • Διερεύνηση προβλημάτων (troubleshooting)
 • Ειδικές διερευνήσεις (cathodic protection surveys)
 • Εντοπισμός ελαττωμάτων επικάλυψης

Εφοδιασμός και Συναρμολόγηση Εξοπλισμού Κ.Π.

 • Παραγωγή συσκευών περιορισμού επαγόμενων ac τάσεων (συσκευών ac σύζευξης dc αποσύζευξης)

 

2.   Υπηρεσίες Αντικεραυνικής Προστασίας (ΑΠ)

Σχεδιασμός – Μελέτες – Επιβλέψεις

 • Βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός συστημάτων Αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.).
 • Μελέτες Αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.).
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων – Αναφορές
 • Επίβλεψη κατασκευής εργασιών Αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.)
  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση, συνδέσεις συστημάτων Αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.)
 • Εγκατάσταση γειώσεων
 • Εγκατάσταση ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Εγκατάσταση συλλεκτήριων αγωγών καθόδου (αλεξικέραυνα)
 • Εγκατάσταση spark gap spd
 • Έργα συντήρησης (επισκευές και αντικατάσταση εξοπλισμού)
 • Έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμός
 • Εγκατάσταση συσκευών περιορισμού επαγόμενων ac τάσεων (συσκευών ac σύζευξης dc αποσύζευξης)

Μετρήσεις / Διερευνήσεις

 • Εκτέλεση περιοδικών μετρήσεων – Παρακολούθηση – Έλεγχος λειτουργίας
 • Διερεύνηση προβλημάτων (troubleshooting)
 • Ειδικές διερευνήσεις

Παραγωγή Εξοπλισμού Σ.Α.Π.

 • Παραγωγή συσκευών περιορισμού επαγόμενων AC τάσεων (συσκευών AC σύζευξης DC αποσύζευξης)

 

 

Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου


Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος Διανομής (Μέσης ή Χαμηλής Πίεσης) Φυσικού Αερίου (ΣΔΦΑ). Ο ΔΕΣΦΑ έχοντας στην διάθεση του την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία παρέχει τις υπηρεσίες του με άριστο τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα την Οδηγία 2004/17.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ αφορούν σε:

  1. Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την λειτουργία και συντήρηση του ΣΔΦΑ καθώς και τυχόν εμπλοκές με έργα τρίτων.
  2. Εκπόνηση μελετών – έλεγχος, σχολιασμός και έγκριση μελετών Τρίτων, που αφορούν επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, ανακατασκευές του ΣΔΦΑ και συνδέσεις νέων βιομηχανικών πελατών.
  3. Προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης Διαγωνισμών κατασκευής, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών κλπ σχετιζομένων με το ΣΔΦΑ καθώς και υπηρεσίες τεχνικής αξιολόγησης για την επιλογή των Αναδόχων.
  4. Κοστολόγηση έργων και χρονικού προγραμματισμού.
  5. Κατασκευή έργων και διαχείριση σχετικών Συμβάσεων.
  6. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εσωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών – βιοτεχνικών πελατών.
  7. Επίβλεψη κατασκευής έργων επεκτάσεων, αναβαθμίσεων, τροποποιήσεων, επισκευών του ΣΔΦΑ ή/και σε προμήθεια υλικών.
  8. Επιθεώρηση/πιστοποίηση των ως άνω έργων μέσω τρίτου ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης.
  9. Αποθήκευση και Διαχείριση υλικών.

 

 

Mη Kαταστροφικοί Έλεγχοι (ΝDΤs)


Οι Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) συμβάλουν καθοριστικά στην διασφάλιση της ποιότητας των υλικών, και των κατασκευών. Οι έλεγχοι διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η φυσική κατάσταση και η δυνατότητα  της χρήσης των υπό εξέταση αντικειμένων.

Οι Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) αποτελούνται κυρίως από τις ακόλουθες μεθόδους:

   • Οπτικός Έλεγχος
   • Ραδιογραφίες
   • Υπέρηχοι
   • Μαγνητικά Σωματίδια
   • Διεισδυτικά Υγρά
   • Δινορρεύματα

Ο Οπτικός Έλεγχος είναι η πιο βασική μέθοδος ΜΚΕ, που προηγείται και συνοδεύει όλες τις άλλες μεθόδους.

Η Ραδιογραφία είναι η παλαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδος ΜΚΕ. Χρησιμοποιείται για την ραδιογράφηση συγκολλήσεων ελασμάτων και σωληνώσεων. Η εφαρμογή της  βασίζεται στην διείσδυση ακτινοβολίας X-Ray ή γ-Ray για την προβολή και αποτύπωση των ασυνεχειών του υλικού σε κατάλληλο φιλμ βιομηχανικής χρήσης.

Οι Παχυμέτρησεις ελασμάτων και σωληνώσεων με Υπέρηχους καθορίζουν το πάχος τους έτσι ώστε να ελέγχεται το ποσοστό της διάβρωσης τους.Η Aνίχνευση Aσυνεχειών με Υπερήχους, χρησιμοποιείται για έλεγχο σε συγκολλήσεις ελασμάτων και σωληνώσεων.  Βασίζεται στη μετάδοση κυμάτων ήχου υψηλής συχνότητας στο υπό εξέταση δοκίμιο για τον εντοπισμό των ασυνεχειών.

Τα Μαγνητικά Σωματίδια είναι μια διαδεδομένη μέθοδος για τον εντοπισμό επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών μεταλλικά σιδηρομαγνητικά υλικά. Εφαρμόζουν το φαινόμενο της διατάραξης του μαγνητικού πεδίου εξαιτίας των ασυνεχειών  του υλικού.Τα Διεισδυτικά υγρά είναι μια παραδοσιακή μέθοδος για την ανίχνευση ατελειών στην επιφάνεια του δοκιμίου σε μη πορώδη υλικά.

Τα Δινορρεύματα είναι μία μέθοδος ελέγχου επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών, παράγονται σε αγώγιμα μεταλλικά υλικά μέσω εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου. Οι ασυνέχειες του υλικού διαταράσσουν την ροή των δινορρευμάτων και με την αντίστοιχη ένδειξη στην συσκευή επιτυγχάνεται ο εντοπισμός τους.

Η ΔΑΥΠ & Π μέσω της Διεύθυνσης Επιθεώρησης & Πιστοποιήσεων διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την σχετική εμπειρία και προσωπικό πιστοποιημένο κατά EN 473 – BINDT/PCN και SNT για να αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω Μη Καταστροφικών Δοκιμών:

   • Οπτικός Έλεγχος
   • Υπέρηχοι
   • Μαγνητικά Σωματίδια
   • Διεισδυτικά Υγρά

 

 

Ψηφιακή Διαχείριση Εγγράφων


O ΔΕΣΦΑ λειτουργώντας με τους πιο σύγχρονους κανόνες διαχείρισης εγγράφων και έχοντας σε λειτουργία DCC (Document Control Center) από το 1992 μπορεί να προσφέρει παροχή υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Εγγράφων καθώς και Οργάνωσης και Λειτουργίας σχετικών οργανωτικών μονάδων σε ευρύ φάσμα εταιριών,  με γνώμονα την τεχνογνωσία του ως αποτέλεσμα εξειδίκευσης και πολυετούς εμπειρίας σε έργα κατασκευής.

Μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες όπως:

   • Παροχή Yπηρεσιών Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων
   • Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων
   • Διαχείριση εγγράφων γενικής και τεχνικής αλληλογραφίας
   • Διαχείριση εγγράφων Project Management
   • Διαχείριση τεχνικών εγγράφων έργων κατασκευής
   • Λειτουργία DCC (Document Control Center)
   • Ασφάλεια εγγράφων
   • Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων

 

 

Παροχή Λειτουργικών Δεδομένων


Ο ΔΕΣΦΑ δύναται να παρέχει λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, κατανάλωσης φυσικού αερίου, σε Χρήστες μεταφοράς ή και σε πελάτες αυτών είτε σε online mode (συνεχής αποστολή δεδομένων) είτε σε offline mode (προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα).

 

Πελάτες ΔΕΣΦΑ


Μερικές από τις Εταιρείες που έχουν συνάψει Συμβάσεις με τον ΔΕΣΦΑ: